Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Poradňa

Hmotná núdza

FAQ

Som v hmotnej núdzi, poberám dávku v hmotnej núdzi. Starám sa o otca, no nemôžem na neho poberať opatrovateľský príspevok, lebo má príliš vysoký dôchodok. Môžem poberať ochranný príspevok k dávke v hmotnej núdzi?

Áno, môžete za predpokladu, že bude otec uznaný za osobu odkázanú na opatrovanie (čo nie je to isté ako priznanie opatrovateľského). Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou nemá podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi človek, ktorý sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie. Ochranný príspevok je v takomto prípade 66,20 € mesačne.

Kedy je možné dostať osobitný príspevok od úradu práce?

Osobitný príspevok sa poskytuje osobe:

  • ktorej vznikol pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a jej dohodnutý príjem je najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
  • ktorá pred vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu bola dlhodobo nezamestnaným občanom alebo najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov bola neaktívna,
  • ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej sa skončilo poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti so vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Osobitný príspevok sa poskytuje vo výške 126,14 € mesačne počas prvých 12 kalendárnych mesiacov a 63,07 € mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.

18. 6. 2024

Na úrade mi ponúkli aktivačné práce, ale odmietla som ich, nakoľko mi absolútne nevyhovovali. Teraz mi začali vyplácať nižšie dávky. Je to v poriadku?

Je to v súlade so zákonom. Dávka v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 64,70 € za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý neodpracuje minimálny mesačný rozsah hodín (32), a to za podmienky, že mu práca bola ponúknutá, no on ponuku odmietol, resp. nedodržal podmienky ponuky. Ak človek odmietne ponúknuté pracovné činnosti, úrad práce ho už opätovne nevyzve odpracovať si dávku určenú na zabezpečenie základných životných podmienok.

18. 6. 2024

Ako UPSVaR vypočíta môj príjem, ak požiadam o dávku v hmotnej núdzi, budú rátať aj príjem manželky, s ktorou sme rozvedení, ale bývame spolu? Budú sa naše príjmy spočítavať?

Pri rozhodovaní sa spoločne posudzujú a započítavajú príjmy žiadateľa a jeho manžela/manželky. Keďže ste s bývalou manželkou rozvedení, z hľadiska zákona už nie je Vašou manželkou a jej príjmy sa spoločne s Vašimi neposudzujú. Vaše príjmy by sa teda mali posudzovať samostatne, pričom do úvahy sa berie Váš príjem za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom ste o dávku požiadali.

Ak nemám dostatočnú výšku invalidného dôchodku, ktorá nie je vo výške životného minima, dá sa doplatiť dávkou z úradu práce?

Ak Váš príjem nedosahuje životné minimum a nemôžete si ho zvýšiť prácou alebo predajom majetku, ste v hmotnej núdzi a máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi, t. j. na dávku a príspevky k dávke, ale pozor – dávka a príspevky sa neposkytujú v takej sume, aby spolu s príjmom (dôchodkom) predstavovali životné minimum, teda aby príjem „dorovnali“ do sumy životného minima. Funguje to tak, že sa spočíta dávka a príspevky, na ktoré máte nárok, lebo ste v hmotnej núdzi, od tejto sumy sa odpočíta Váš príjem (ID sa neodpočíta v plnej sume, odpočíta sa z neho iba 75 %) a rozdiel je čiastka, ktorú budete dostávať.

18. 6. 2024