Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Aktualizované odporúčania EHF o použití monoklonálnych protilátok zameraných na calcitonin gene related peptide v prevencii migrény

Prvé odporúčania, týkajúce sa monoklonálnych protilátok, vydala Európska federácia pre bolesti hlavy (EHF) v roku 2019. Odvtedy pribudli dôkazy o ich dlhodobej účinnosti a bezpečnosti, preto sa panel odborníkov v tomto roku rozhodol vydať aktualizáciu odporúčaných postupov. Na základe systematických literárnych vyhľadávaní v súlade s odporúčaním Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) zaradil do metaanalýzy štúdie (randomizované klinické štúdie aj štúdie reálnej praxe), a to od prvých publikácií až po práce uverejnené do februára 2022.

Uverejnený odporúčaný postup bol vytvorený v súlade s Grading of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). Tam, kde nebol dostupný systém hodnotenia podľa GRADE, bol získaný expertný posudok.

Vybranými sledovanými parametrami bolo zníženie počtu dní migrény za mesiac a podiel jedincov s migrénou, ktorí mali aspoň 50% zníženie počtu dní migrény za mesiac oproti východiskovej hodnote. Při štúdiách, ktoré neuvádzali dni migrény v mesiaci, boli hodnotené dni bolesti hlavy.

Odporúčaný postup má dve časti:

  • evidence-based recommendation a 
  • Expert Consensus Statements

Nižšie uvádzame prehľad vybraných odporúčaní:

A. Evidence-based recommendation

Bolo vybratých 23 štúdií (klinické štúdie fázy II a III v porovnaní s placebom, hodnotiace eptinezumab, erenumab, fremanezumab a galcanezumab), analýzou ktorých boli získané odpovede na vopred stanovené otázky:

Otázka : Je u pacientov s epizodickou migrénou liečba monoklonálnymi protilátkami (MoA) zameranými proti CGRP v porovnaní s placebom účinná a bezpečná?

Výsledok: Pätnásť štúdií potvrdilo, že všetky sledované MoA v štúdiách sa ukázali ako účinné a nebol zistený žiadny bezpečnostný problém. Sila odporúčania vysoká.

Otázka : Je u pacientov s chronickou migrénou liečba monoklonálnymi protilátkami (MoA) zameranými proti CGRP v porovnaní s placebom účinná a bezpečná?

Výsledok: Desať štúdií potvrdilo, že všetky sledované MoA, ktoré boli v štúdiách sa ukázali ako účinné a nebol zistený žiadny bezpečnostný problém. Sila odporúčania vysoká.

B. Expert Consensus Statements

Otázka : Kedy má byť pacientovi s migrénou ponúknutá preventívna liečba MoA?

Odpoveď: V predchádzajúcom odporúčaní boli MoA zaradené do algoritmu liečby v tretej línii (po zlyhaní/intolerancii dvoch predchádzajúcich preventívnych liekov z rôznych farmakologických skupín). Pretože štúdie vypovedajú o vysokej účinnosti a vynikajúcej znášanlivosti MoA u pacientov s migrénou, ktorá je často zaťažená vážnymi komorbiditami (depresia), mali by byť u jedincov vyžadujúcich preventívnu liečbu MoA ponúknuté ako prvá voľba.

Otázka : Ako má byť vedená klasická preventívna liečba pri súčasnom použití MoA u pacientov s migrénou?

Odpoveď: Robustné údaje o účinnosti MoA a nedostatočné dôkazy o prospešnosti kombinovanej liečby s MoA viedli panel expertov ku konsenzu: U jedincov s epizodickou alebo chronickou migrénou nie je dostatok dôkazov, aby bolo možné navrhnúť kombináciu MoA s inými preventívnymi liekmi ku zlepšeniu klinických výsledkov.

Otázka : Mala by byť jedincom s migrénou a nadmerným užívaním liekov ponúknutá liečba MoA?

Odpoveď: Klinické štúdie aj reálna prax ukazujú, že sa nadmerné užívanie úľavovej liečby u pacientov s migrénou pri terapii MoA významne znižuje. Panel expertov odporúča týmto pacientom ponúknuť MoA .

Otázka : Je možné non-responderov na jednu MoA previesť na inú MoA zacielenú na CGRP?

Odpoveď: Medzi MoA sú určité rozdiely (blokáda receptoru pre CGRP alebo ligandu CGRP, subkutánna alebo intravenózna aplikácia). Zatiaľ však nie je dostatok dôkazov o potenciálnych prínosoch zmeny MoA, ale zmena môže byť alternatívou u jedincov s neadekvátnou odpoveďou na jednu MoA.

Záver

Dostupné údaje potvrdzujú, že anti-CGRP MoA sa zdajú byť účinné a bezpečné pre prevenciu migrény aj z dlhodobého hľadiska. Objektívne biomarkery odpovede na liečbu stále chýbajú; dostupné klinické štúdie a dáta z reálnej praxe však môžu poskytnúť podklad pre rozhodovanie pri individualizácii liečby, vrátane dĺžky terapie, kombinácie s inou liečbou a manažmentu bezpečnostných rizík.

[1] Sacco S, et al. European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention – 2022 update. The Journal of Headache and Pain (2022) 23:67; https://doi.org/10.1186/s10194-022-01431-x