Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Fremanezumab: možnosť špecifickej preventívnej liečby migrény vrátane ťažko liečiteľnej migrény

Prestížny časopis Emerging Topics in Life Sciences uverejnil v auguste 2020 prehľadový článok o cielenej profylaktickej liečbe migrény.

Fremanezumab je plne humanizovaná monoklonálna protilátka (IgG2Δa), ktorá cieli na CGRP (calcitonin gene related peptide), čo je kľúčový neuropeptid, zapojený do patofyziológie migrény. Fremanezumab je schválený pre štvrťročnú a mesačnú subkutánnu aplikáciu v prevencii migrény u dospelých. Cieľom programu klinických štúdií fázy III bolo vyhodnotiť účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu u rôznych populácií pacientov, a to vrátane pacientov s ťažko liečiteľnou migrénou.

Dve pivotné 12-týždňové, placebom kontrolované štúdie fázy III skúmali štvrťročné a mesačné podávanie fremanezumabu pacientom s chronickou migrénou (HALO CM) a epizodickou migrénou (HALO EM). Účinnosť fremanezumabu bola ďalej skúmaná u jedincov s ťažko liečiteľnou chronickou alebo epizodickou migrénou v 12-týždňovej štúdii FOCUS, do ktorej boli zaradení účastníci, ktorí predtým zaznamenali nedostatočnú odpoveď na 2–4 farmakologické triedy konvenčných preventívnych liekov proti migréne. Dlhodobá účinnosť fremanezumabu bola hodnotená v 12-mesačnej dlhodobej štúdii (HALO LTS), do ktorej boli zaradení pacienti, dokončujúci 12-týždňovú štúdiu HALO a noví pacienti.

V týchto štúdiách sa preukázalo, že fremanezumab (pri kvartálnej aj mesačnej aplikácii) v porovnaní s placebom štatisticky významne znižuje početnosť dní s migrénou, dní s bolesťou hlavy a početnosť dní s disabilitou, spôsobenou bolesťou hlavy.

Pri dlhodobej liečbe fremanezumabom sa pozorovalo trvalé zlepšovanie. Analýzy podskupín účastníkov s ťažko liečiteľnou migrénou (pacienti s depresiou, nadužívaním akútnych liekov proti bolesti hlavy a súčasným užívaním iných preventívnych liekov proti migréne) taktiež preukázali účinnosť fremanezumabu. Prebiehajúce štúdie ďalej skúmajú potenciálne prínosy fremanezumabu pri ťažko liečiteľnej migréne a iných bolestiach hlavy, ako aj pri ďalších bolestivých stavoch.


Dlhodobá účinnosť fremanezumabu u chronickej aj epizodickej migrény v 12. mesiaci liečby (HALO LTS)

 

 

Fremanezumab 225 mg mesačne

Fremanezumab 675 mg štvrťročne

EM (n = 780)

 

 

 Zmena MMD 50 %

-5,1

- 5,2

 Podiel liečebných odpovedí

68 %

66 %

 Zmena v počte MHD

-4,2/-4,8

-4,4/-4,9

CM (n = 1 110)

 

 

 Zmena MMD 50 %

-8,1

-7,2

 Podiel liečebných odpovedí

57 %

53 %

 Zmena v počte MHD

-6,8/-7,8

-6,4/-7,2

 

MMD počet dní v mesiaci s migrénou; MHD počet dní s aspoň stredne ťažkou/akoukoľvek bolesťou; EM – epizodická migréna; CM – chronická migréna

Zdroj: Friedman DI, Cohen JM. Fremanezumab: a disease-specific option for thepreventive treatment of migraine, including difficult-to-treat migraine. Emerging Topics in Life Sciences (2020). https://doi.org/10.1042/ETLS20200018. published:24 August 2020