Aktuality

Post hoc analýza štúdií fázy III potvrdzuje účinky fremanezumabu pri epizodickej aj chronickej migréne

Prestížny časopis Headache prednedávnom (2021;00–11) uverejnil prácu profesora Messouda Ashinu a kolegov (Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine), ktorej cieľom bolo zhodnotiť vplyv fremanezumabu na záťaž a trvanie atakov u pacientov s epizodickou (EM) alebo chronickou migrénou (CM).

Fremanezumab je plne humanizovaná monoklonálna protilátka (IgGΔa), ktorá selektívne blokuje calcitonin gene related peptide (CGRP).

Táto post hoc analýza vychádzala z údajov troch randomizovaných, dvojito zaslepených, 12-týždňových štúdií fázy III: HALO CM (s pacientmi, ktorí splnili študijné kritériá chronickej migrény), HALO EM (s pacientmi, ktorí splnili študijné kritériá epizodickej migrény) a FOCUS, pričom do štúdie FOCUS boli zaradení pacienti po zlyhaní dvoch až štyroch predchádzajúcich preventívnych liekov z rôznych farmakologických skupín.

Vo všetkých troch štúdiách boli pacienti s CM alebo EM randomizovaní v pomere 1 : 1: 1 k subkutánnemu podávaniu fremanezumabu: štvrťročne (675 mg), mesačne (225 mg) alebo k aplikácii placeba v odpovedajúcich intervaloch.

Následne prinášame základné výsledky: zmena počtu dní v mesiaci s aspoň strednou záťažou bolestí hlavy a zmena počtu hodín s bolesťou hlavy aspoň strednej záťaže pri liečbe fremanezumabom.

VÝSLEDKY

Boli hodnotené údaje 2 843 pacientov (HALO CM, n = 1 121; HALO EM, n = 865; FOCUS, n = 837).

Priemerný počet dní stredne ťažkej alebo ťažkej bolesti hlavy v mesiaci


Počet dní na počiatku štúdie

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 13,2 (± 5,5) dňa

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 12,8 (± 5,8) dňa

v skupine s placebom 13,3 (± 5,8) dňa

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 7,2 (± 3,1) dňa

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 6,8 (± 2,9) dňa

v skupine s placebom 6,9 (± 3,1) dňa

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 12,4 (± 5,8) dňa

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 12,7 (± 5,8) dňa

v skupine s placebom 12,8 (± 5,9) dňa


Úbytok počtu dní s bolesťou hlavy za 12 týždňov od počiatku

Pacienti zaznamenali významné priemerné zníženie (podľa metódy najmenších štvorcov, LSM; 95 % interval spoľahlivosti) v percentách oproti východiskovému stavu v mesačnom počte dní s bolesťou hlavy hodnotenou ako stredne závažná alebo závažná počas 12 týždňov:

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu: –34,5 % (95 % CI: –39,8, –29,2)

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu: –36,2 % (95 % CI: –41,1, –31,0)

v skupine s placebom: –19,6 % (95 % CI: –20,0, –14,3)

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu: –40,7 % (95 % CI: –47,8, –33,5)

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu: –43,4 % (95 % CI: –50,4, –36,6)

v skupine s placebom: –17,9 % (95 % CI: –24,9, –11,0)

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu: –36,5 % (95 % CI: –41,9, –31,1)

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu: –38,6 % (95 % CI: –44,0, –33,3)

v skupine s placebom: –19,6 % (95 % CI: –8,9, 1,8)

Všetky výsledky sú vysoko štatisticky významné (p < 0,0001).


Priemerný počet hodín s bolesťami hlavy hodnotených ako stredne ťažké alebo ťažké za mesiac


Počet hodín na začiatku štúdie 

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 66,4 (± 58,8) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 68,0 (± 53,9) hodiny

v skupine s placebom 68,5 (± 57,0) hodiny

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 33,3 (± 25,4) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 31,7 (± 23,7) hodiny

v skupine s placebom 31,6 (± 23,2) hodiny

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu 59,2 (± 54,7) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu 64,3 (± 65,2) hodiny

v skupine s placebom 65,9 (± 70,2) hodiny


Počet hodín s bolesťou za 12 týždňov od počiatku

Bolo pozorované významné zníženie LSM počtu hodín aspoň stredne ťažkej bolesti hlavy za mesiac.

HALO CM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu o 24,4 (± 2,5) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu o 26,4 (± 2,3) hodiny

v skupine s placebom o 14,1 (± 2,5) hodiny

HALO EM

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu o 14,5 (± 1,4) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu o 15,5 (± 1,3) hodiny

v skupine s placebom o 8,1 (± 1,3) hodiny

FOCUS

v skupine so štvrťročnou aplikáciou fremanezumabu o 16,8 (± 3,0) hodiny

v skupine s mesačnou aplikáciou fremanezumabu o 18,3 (± 3,0) hodiny

v skupine s placebom 2,3 (± 3,0) hodiny


Všetky výsledky sú vysoko štatisticky významné (p < 0,0001).

Záver a hodnotenie vypracovali vo svojich komentároch doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. a as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.

Zdroj: Ashina M, Cohen JM, Gandhi SK, Du E. Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine. Headache 2021;00:1–11. https://doi. org/10.1111/head.14127