Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Ročná správa z registra ReMig za rok 2021

Ročná správa z registra ReMig za rok 2021 bola predstavená na neurologickom zjazde v Olomouci v prednáške MUDr. Dany Čtrnáctej, na konferencii o bolesti v Brne ju prezentoval MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

ReMig (ďalej len „register“) je český register pacientov s migrénou na biologickej liečbe. Ide o neintervenčné multicentrické retrospektívne prospektívne longitudinálne sledovanie pacientov s migrénou, ktorí sú liečení prípravkami biologickej liečby. Register bol založený v roku 2021 a správcom registra je Nadačný fond HEDALGA v spolupráci s výborom Sekcie pre diagnostiku a liečbu bolestí hlavy Českej neurologickej spoločnosti ČLS JEP (Czech Headache Society). Prevádzku registra, technické zabezpečenie a analýzu dát zabezpečuje spoločnosť Value Outcomes s.r.o., ktorá je súčasne spracovateľom osobných údajov v rámci registra.

Register zahrňuje pacientov, liečených biologickou liečbou v centrách pre diagnostiku a liečbu bolestí hlavy v Českej republike. Ku dňu 31. 12. 2021 bolo v registri evidovaných celkovo 231 pacientov, ktorí majú dostupné dáta o biologickej liečbe z celkovo 10 centier v Českej republike.

V registri výrazne prevažovali ženy (87,9 %), priemerný vek bol ku koncu roku 46,8 rokov a v čase diagnózy mali pacienti v priemere 18,9 rokov. Viac ako 70 % pacientov malo v čase poslednej návštevy plný úväzok.

Migréna v rodinnej anamnéze bola zaznamenaná u 64,1 %. Chronickú migrénu malo celkovo 21,6 % pacientov, zvyšných 78,4 % malo diagnózu epizodickej migrény. Z toho u 76,8 % išlo o migrénu bez aury a 23,2 % pacientov malo migrénu s aurou. Najčastejšie zaznamenanou komorbiditou bolo psychiatrické (32,4 %) a kardiovaskulárne ochorenie (28,7 %).

Pri zahájení biologickej liečby potrebovalo akútnu liečbu migrény celkovo 97,8 % pacientov. Tento podiel v priebehu liečby klesal, po deviatich mesiacoch potrebovalo akútnu liečbu 80,4 % pacientov.

Pred zahájením biologickej liečby bola priemerná hodnota počtu dní s migrénou (MMD) 10,9 dňa. Po zahájení biologickej liečby došlo k výraznému poklesu, po deviatich mesiacoch liečby bola priemerná hodnota MMD 3,1 dňa. Bolesť hlavy pri nadmernom užívaní medikácie (MOH) bola pri zahájení biologickej liečby zaznamenaná u 33,8 % pacientov. Po troch mesiacoch liečby podiel pacientov s MOH klesol na 2,2 % a pri ďalších kontrolných návštevách už nebol zaznamenaný žiadny pacient s MOH. Ku koncu roku 2021 ukončilo liečbu 0,9 % pacientov.

Viac informácií nájdete na adrese: https://remig.cz/ alebo na: https://www.hedalga.cz/o_nas.html.