Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality, Liečba anti-CGRP

Účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu pretrváva dlhšie ako 12 mesiacov

Uverejnené na American Academy of Neurology Annual Meeting 2019 (7. mája).

Mesačná a štvrťročná liečba liekom Ajovy (fremanezumab) znižuje priemerný mesačný počet dní s migrénou, a to po dobu 12 mesiacov u epizodickej aj chronickej migrény. Svedčia o tom výsledky dlhodobého sledovania 1 890 pacientov, z ktorých 1278 dokončilo predchádzajúce placebom kontrolované štúdie s fremanezumabom, ku ktorým pribudlo 312 nových pacientov (tabuľka 1).Ďalšie údaje ukázali, že miera odpovedí v 12. mesiaci bola podobná ako v predchádzajúcich obdobiach.


Tab 1. Dlhodobá účinnosť fremanezumabu u chronickej aj epizodickej migrény


Fremanezumab 225 mg mesačne

Fremanezumab 675 mg štvrťročne

Epizodická migréna (n=780) od počiatku do 12. mesiaca

Zmena MMD ≥ 50 %
-5.1
-5.2

Podiel liečebných odpovedí
68 %
66 %
Zmena v počte MHD s minimálne stredne závažnou/akoukoľvek bolesťou
-4.2/-4.8
-4.4/-4.9

Chronická migréna (n=1 110) od počiatku do 12. mesiaca

Zmena MMD ≥ 50 %
-8.1
-7.2
Podiel liečebných odpovedí
57 % 53%
Zmena v počte MHD s minimálne stredne závažnou/akoukoľvek bolesťou
-6.8/-7.8
-6.4/-7.2

MMD mesačný počet dní s migrénou; MHD mesačný počet dní s bolesťami hlavy

V post hoc analýze 548/813 pacientov s chronickou migrénou na počiatku štúdie, u ktorých došlo k regresii na epizodickú migrénu, sa udávalo, že mesačný počet dní s bolesťami hlavy (MHD), počet dní s migrénou (MMD) a počet dní s úľavovou medikáciou postupne klesal od východiskových hodnôt do 6. a 12. mesiaca, a to pri liečbe oboma dávkovacími schémami.

(Tabuľka 2) 3

Tab 2. Účinnosť fremanezumabu v 6. a 12. mesiaci u pacientov, u ktorých došlo k regresii chronickej migrény na epizodickú


Fremanezumab 225 mg mesačne

Fremanezumab 675 mg štvrťročne

Zmena MHD od počiatku do 6./12. mesiaca -7.7/-8.5 -7.6/-8.8
Zmena MMD od počiatku do 6./12. mesiaca
-9.2/-10.4
-8.9/-10.3
Zmena v počte dní s úľavovou medikáciou od počiatku do 6./12. mesiaca
-7.2/-8.1
-7/-8.2

Literatúra