Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Vplyv fremanezumabu u pacientov s chronickou migrénou na redukciu nadužívania liekov proti bolesti hlavy

Pacienti s chronickou migrénou (CM) často užívajú lieky na akútnu bolesť hlavy, vrátane triptánov, derivátov ergotamínu, opioidov a jednoduchých a kombinovaných analgetík, ktoré často vedú k nadmernému užívaniu liekov (medication overuse, MO). To môže viesť k progresii disability a ďalšiemu zníženiu kvality života. Preventívna terapia migrény sa odporúča u pacientov so zlyhaním alebo nadužívaním akútnych (úľavových) liekov s častými záchvatmi (≥ 4 dni) bolesti hlavy za mesiac, s bolesťami hlavy, ktoré zasahujú do každodenných činností aj napriek akútnej liečbe, alebo u pacientov s nežiaducimi účinkami pri úľavovej liečbe. Napriek možným prínosom nie je konvenčná preventívna terapia využívaná a adherencia k liečbe je nedostatočná pre nízku účinnosť alebo neprijateľné nežiaduce účinky. Nové preventívne lieky na princípe blokády CGRP znižujú početnosť migrenóznych atakov a redukujú nutnosť akútnej úľavovej terapie. Cieľom autorov publikovanej post hoc analýzy bolo overiť na dátach zo štúdie fázy III HALO CM, ako fremanezumab redukuje nadmerné užívanie analgetickej medikácie.

Post hoc analýza

Autori hodnotili účinnosť fremanezumabu, plne humanizovanej monoklonálnej protilátky, ktorá selektívne blokuje CGRP u pacientov s chronickou migrénou (CM) s nadužívaním liekov a bez nich (MO). V 12-týždňovej štúdii boli pacienti s CM randomizovaní na aplikáciu fremanezumabu štvrťročne (675 mg/placebo/placebo), mesačne (675 mg/225 mg/225 mg) alebo na aplikáciu placeba. Post hoc analýza hodnotila vplyv fremanezumabu u pacientov s MO a bez MO na redukciu priemerného počtu dní v mesiaci s aspoň stredne ťažkou bolesťou hlavy (headache days, HD), na výsledky šesťbodového dotazníka (six-item Headache Impact Test, HIT-6) a výsledky dotazníka zisťujúce kvalitu života migrenikov (Migraine-Specific Quality of Life, MSQoL). Ako MO bolo hodnotené užívanie liekov na akútnu bolesť hlavy po dobu aspoň 15 dní v mesiaci či ako užívanie špecifickej akútnej antimigrenóznej medikácie alebo kombinovanej medikácie aspoň 10 dní v mesiaci.

Výsledky

Z 1130 pacientov zaradených do analýzy nadužívalo medikáciu 587 jedincov (51,9%).

U pacientov s MO fremanezumab výraznejšie redukoval priemerný HD ako u pacientov bez MO (v porovnaní s placebom): 

U pacientov s MO fremanezumab podávaný štvrťročne znížil priemerný (k placebu adjustovaných LS) mesačný počet dní s bolesťou hlavy (HD) o 2,2 dňa (p < 0,0001) a fremanezumab podávaný mesačne redukoval HD o 2,7 dňa (p < 0,0001).

U pacientov bez MO fremanezumab podávaný štvrťročne znížil HD o 1,4 dňa (p = 0,0026) a fremanezumab podávaný mesačne redukoval priemerný HD o 1,4 dňa (p = 0,0017).

Podstatne viac pacientov liečených fremanezumabom malo ≥ 50% zníženie HD, bez ohľadu na východiskový stav MO: 

U pacientov s MO fremanezumab štvrťročne redukoval aspoň o 50% HD u 70/201 (34,8%) pacientov a pri mesačnej aplikácii u 78/198 [39,4%] pacientov. U placeba došlo k 50% redukcii HD u 26/188 (13,8%) chorých.

U pacientov bez MO fremanezumab štvrťročne redukoval aspoň o 50% HD u 71/174 (40,8%) pacientov a pri mesačnej aplikácii u 75/177 [42,4%] pacientov. U placeba došlo k 50% redukcii HD u 41/183 (22,4%) chorých.

Podstatne viac pacientov liečených fremanezumabom sa nevrátilo k MO: 

u fremanezumabu štvrťročne zostalo bez MO 111/201 (55,2%), mesačne 120/198 (60,6%) oproti placebu 87/188 (46,3%). Fremanezumab zlepšil skóre HIT-6 a MSQoL.

Fremanezumab je účinný v prevencii migrény u pacientov s CM bez ohľadu na MO a preukázal prínos oproti placebu pri znižovaní MO. 

Zdroj: Silberstein SD, et al. The impact of fremanezumab on medication overuse in patients with chronic migraine: subgroup analysis of the HALO CM study. The Journal of Headache and Pain (2020) 21:114 https://doi.org/10.1186/s10194-020-01173-8