Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality, Liečba anti-CGRP

Zlepšenie v dotazníkovej štúdii u pacientov dlhodobo liečených fremanezumabom

"Dlhodobá účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu bola preukázaná v dlhodobej 52-týždňovej otvorenej extenzii štúdie," píšu v úvode autori článku Zlepšenie v mnohých kritériách podľa údajov pacientov liečených fremanezumabom: výsledky dotazníkového prieskumu. Výsledky klinického hodnotenia však vždy presne neodrážajú skúsenosti a preferencie pacientov. Preto bolo 302 pacientov, ktorí dokončili extenziu štúdie HALO EM aj HALO CM, oslovených so žiadosťou, aby vyplnili dotazník spokojnosti s liečbou. Odpovedalo a dotazník vyplnilo 253 jedincov. Výsledky prieskumu rozoberá vo svojom komentári MUDr. Tomáš Nežádal. Vyplýva z nich vysoká spokojnosť s účinkami fremanezumabu a zlepšenie kvality života v mnohých oblastiach. Preferovaným dávkovaním bolo štvrťročné dávkovanie .

Komentár MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., Neurologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice


Dawn C. Buse a kolektív prednedávnom publikovali v časopise The Journal of Headache and Pain výsledky dotazníkového sledovania pacientov, ktorí dokončili 52-týždňovú otvorenú extenziu štúdie HALO zahrňujúcu chorých s epizodickou (EM) aj chronickou migrénou (CM) (N = 1 439). Po ukončení štúdie bola časť pacientov (N = 302) oslovená na vyplnenie prieskumu celkovej spokojnosti s liečbou a na podrobnejšie zodpovedanie otázok týkajúcich sa flexibility dávkovania, úzkosti, depresie, spánku, užitia akútnych liekov alebo otázok, zameraných na pracovnú výkonnosť. Dotazník obsahujúci 31 bodov vyplnilo 253 pacientov.

Celková spokojnosť s liečbou fremanezumabom dosahovala hodnotu 6,1 na škále 1 (extrémne nespokojný/a) až 7 (extrémne spokojný/a) bez ohľadu na klasifikáciu migrény (EM, CM) alebo spôsob podania (kvartálne, mesačne).

Nehľadiac na frekvenciu aplikácií v predchádzajúcej štúdii uprednostňuje 69,2 % pacientov podávanie fremanezumabu v dávke 675 mg kvartálne oproti dávke 225 mg mesačne; 75,1 % pacientov si myslí, že flexibilita v spôsobe podania lieku zlepšuje adherenciu k liečbe.

Z hľadiska profylaktickej liečby bola preferencia fremanezumabu 91,5 % oproti užívaniu antiepileptík, 88,7 % oproti užívaniu betablokátorov a 82,1 % oproti onabotulotoxínu A.

Celkovo 67,9 % pacientov referovalo zmiernenie úzkosti, 64,7 % pociťovalo zmiernenie depresie a 56,5 % zaznamenalo zlepšenie kvality spánku.

Redukcia akútnej medikácie sa dosiahla u 71,1 % chorých – rovnako ako v prípade všetkých predchádzajúcich položiek – v podobnom počte u pacientov s EM aj CM, a to tak pri kvartálnom, ako aj pri mesačnom podávaní.

V poslednej časti prieskumu bola hodnotená kvalita života v siedmich bodoch. Aj keď zlepšenie vo všetkých položkách sa pozorovalo u EM aj CM (69,0–85,4 %), väčšinou bolo toto zlepšenie výraznejšie u pacientov s EM, s výnimkou kvality času stráveného s rodinou alebo priateľmi, kde bolo naopak výraznejšie zlepšenie doložené u CM (83,0 %).

Záverom práce je konštatovanie, že výnimočná flexibilita dávkovania fremanezumabu pozitívne ovplyvňuje spoluprácu pacientov a aj výsledky ich liečby.


MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.,

Ústřední vojenská nemocnice,

Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů

Zdroj: Buse DC, et al. Improvements across a range of patientreported domains with fremanezumab treatment: results from a patient survey study. The Journal of Headache and Pain. (2020) 21:109.